top of page

Mesafeli Hizmet Satış Sözleşmesi

Bundan sonra Sözleşme olarak anılacak İşbu Sözleşme metni, ekleri ile birlikte bir bütünlük arz eder ve aşağıdaki yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

1. Taraflar

Bir tarafta … (bundan sonra “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer tarafta Buket YILMAZ SERTER (bundan sonra “YÜKLENİCİ” olarak ifade edilecektir) arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. İş Sahibi ve Yüklenici bireysel olarak “Taraf” ya da toplu olarak “Taraflar” olarak anılabilir.

 

Tarafların adresleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 

  • İş Sahibi : ...

  • Yüklenici : Çamlıca Mahallesi Körfez Sokak No 7 Daire 9 Tepebaşı ESKİŞEHİR

 

Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2. Tanımlar

İş bu sözleşmede;

 

a. “Ücretler”; 5’inci Madde’de yer aldığı yer aldığı şekliyle İş Sahibi tarafından Yükleniciye yapılan ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır.

 

b. “Gizli Bilgi”; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya İş Sahibine veya (duruma göre) yükleniciye ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticari uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi-birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir.

 

c. “Proje Çıktıları”; Yüklenicinin, Hizmetlerin bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm Dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.

 

ç. “Mallar”; eğer varsa, Sözleşmenin 4’üncü Maddesinde Sözleşme Konusu başlığı içinde belirtilen, işbu sözleşme kapsamında yüklenici tarafından sağlanacak mal veya ürünler anlamına gelir.

 

d. “Fikri Mülkiyet Hakları”; her türlü telif hakkı ile ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veri tabanı hakları, tasarım hakları, topografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi-birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri ve ya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar ve ya korunma biçimleri anlamına gelir.


e. “Proje”; Yüklenicinin Hizmetlerini bağlantılı olarak sunduğu proje anlamına gelir.

3. Sözleşmenin Süresi

a. İşbu sözleşme … tarihinde başlayıp … tarihinde kendiliğinden sona erer. 

 

b. İşbu sözleşmenin veya bu sözleşmeye en son eklenen “Sözleşme Yenileme Ek Protokolü”nün sona ereceği tarihten 10 gün öncesinde Yüklenici tarafından yeni teklif hazırlanıp İş Sahibinin onayına sunulabilir. İş Sahibi tarafından onaylanan ve ödeme koşulları yerine getirilen her teklif sonrasında iş bu sözleşmenin veya bu sözleşmeye en son eklenen “Sözleşme Yenileme Ek Protokolü”ndeki sona erme tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılır ve her uzatma için işbu sözleşmeye “Sözleşme Yenileme Ek Protokolü” eklenir. 


c. Yüklenici tarafından teklif sunulmaz ve/veya İş Sahibi tarafından onay verilmez ve/veya İş Sahibi tarafından ödeme koşulları yerine getirilmez ise sözleşme bu sözleşme veya en son bu sözleşmeye eklenen “Sözleşme Yenileme Ek Protokolünde” yer alan son tarihte kendiliğinden sona erer.

4. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşmenin konusu, İş Sahibi tarafından ödenen aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Yüklenici tarafından aşağıdaki hizmetlerin, İş Sahibine bağımlı olmadan, verilmesidir.

a. Alan Adı Kaydı Hizmeti

Yeni alınacak alan adı uzantıları; .com, .net, .org, .info, .biz uzantıları ile sınırlıdır. İş Sahibi tarafından istenilen alan adı kullanılabilirlik durumu sonrası müsait olan ilgili uzantı ve alan adı veya varyasyonu alınır. Sözleşme süresince bir yıllık olarak alınır ve sözleşme yenilendikçe yıllık olarak uzatılır. Yıllık sözleşme kapsamında yer alan Alan Adları için İş Sahibinden işbu sözleşmede yazılı tutarlar dışında ödeme talep edilmez. İş sahibinin mevcut alan adı varsa taşıma işlemi yapılır ancak taşımadan kaynaklı çıkacak fiyat farkı İş Sahibine yansıtılır. Aynı şekilde yenileme yapıldıkça çıkan fiyat farkları da İş Sahibine yansıtılır. Tüm alan adı kayıtları Google Domains alan adı kayıt ve servis sağlayıcı kullanılarak yapılacaktır. .tr gibi belgeye dayalı alan adı uzantıları için yönlendirme yapılarak kullanılabilir. Yüklenici belgeye dayalı uzantılar için yönlendirme dışında başka bir işlem yapmayacaktır.

b. Barındırma Hizmeti

İş sahibi tarafından seçilen paket kapsamında yer alan barındırma hizmeti www.wix.com barındırma hizmeti ile ilişkilendirilerek yapılır. Söz konusu 3’üncü tarafa ilişkin bu hizmette Wix tarafından yapılacak sözleşme değişiklikleri işbu sözleşme metninde yer alan hükümleri değiştirebilir ya da geçersiz kılabilir.

c. Web Sitesi Tasarım ve Barındırma Hizmeti

Web sitesinin tasarımı ve yayına alınması 7 gün içinde tamamlanacak ve işbu sözleşme süresince yayında kalması için gerekli bakım ve işletme hizmeti yerine getirilecektir.

ç. Dijital İçerik Üretim ve Pazarlama Hizmeti

İş Sahibinin alan adına bağlı ve Yüklenici tarafından yönetilen e-posta hesabı ile İş Sahibinin belirleyip Yüklenicinin yayına aldığı marka/işletme adı veya varyasyonu ile sosyal medya işletme hesapları 7 gün içinde açılacak ve Yüklenici tarafından hazırlanıp İş Sahibi tarafından onaylanan İçerik Üretim ve Pazarlama Takviminde belirtilen içeriklerin üretim ve paylaşımı yapılacaktır.

d. Diğer Hizmetler

İş Sahibi tarafından seçilmiş ve sözleşmeye eklenmiş olan “Dijital Pazarlama Hizmeti Paketi” kapsamındaki ürün ve hizmetler.

e. Kapsam Dışı Kalan Hizmetler

İş Sahibi tarafından, bu maddenin d. fıkrasında belirtilen ve sözleşmeye eklenmiş olan “Dijital Pazarlama Hizmeti Paketi”ndeki seçimleri doğrultusunda yukarıda yazılı hizmet/hizmetlerin bir veya birkaçından faydalanmak istemediğini belirtmiş ise, Yüklenici sadece seçilmiş hizmetleri sözleşme kapsamında yerine getirir.

 

Yüklenici bu hizmet(ler)i İş Sahibine bağlı kalmaksızın işin niteliğine uygun olarak istediği-seçtiği herhangi bir yerde (konumda) verebilir.

5. Ücretler

a. Yüklenici, yukarıda tarif edilen hizmetleri, (KDV Dahil) … TL. bedel karşılığı yapacaktır.

 

b. İş Sahibi, Yüklenici tarafından faturanın kesilmesinden itibaren aşağıda belirtilen süre içerisinde ödemeyi yapmalıdır. İş Sahibi’nin ödeme yapması gereken süre taraflarca şu şekilde belirlenmiştir:


İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yarısı peşin ödenir. Kalan yarısı 11 eşit taksitle …, …, …, …, …, …, …, …, …, ..., …, tarihlerinde ödenir. Ödemeler belirtilen tarihlerde vadelenecek şekilde çek veya senet ile ödenebileceği gibi kredi kartına taksit ile de yapılabilir. Kredi kartına yapılacak taksitlerde ilgili bankanın uygulayacağı vade farkı İş Sahibi tarafından karşılanır. Çek/senet ile ilgili tahsilat gecikmesi ve/veya protestolu çek/senet sebebiyle doğacak masraflar İş Sahibine aittir.

6. İş Sahibinin Yükümlülükleri

a. İş Sahibi, Yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır.

 

b. İş Sahibinin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımmen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. İş Sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle yüklenicinin zarar görmesi halinde İş Sahibi bu zararı tazmin edecektir.

 

c. İş Sahibi, Fikri Mülkiyet Hakları konusunda Yüklenici tarafından üretilecek dijital içeriklerin pazaramasından kaynaklı ihlallerden %100 sorumludur. İş Sahibi, Yüklenici tarafından pazarlaması yapılacak ürün ve/veya hizmetler için yetkili satıcı ve/veya yetkili servis ve/veya marka/patent sahibi olduğunu kabul ve taahhüt eder ve doğacak zararları karşılamakla yükümlüdür.

7. Yüklenicinin Yükümlülükleri

a. Yüklenici işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve İş Sahibinin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek varsa proje çıktılarını teslim edecek, ve İşbu borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.

 

b. 4’üncü maddede belirtilen hizmetlerin süresinde yerine getirilmesi, tamamlanması ile işbu sözleşme süresince işletilmesi yapılacaktır. Yükleniciye bildirilen noktalarda ve tarihte varsa proje çıktılarını teslim edecektir.

 

c. Yüklenici işin ifasında İş Sahibinden bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında İş Sahibi’ne veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da sorumlu olacaktır. Bu sözleşmenin 6’ncı Madde c. Fıkrası hükümleri saklıdır.

 

d. Sözleşme ile ilgili tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel aktivitelerde veya tanıtım faaliyetlerinde iş sahibinin önceden yazılı ve/veya dijital haberleşme araçlarıyla (sadece kaydı yapılabilen/tutulabilen) onayını alacak, ve her zaman bu tür iş, işlem, aktivitelerde veya tanıtımlarda iş sahibinin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.


e. İşbu sözleşmenin süresi boyunca Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta koruması alacak ve muhafaza edecek olup, istendiğinde, bu sigortanın bulunduğunu iş sahibine ispatlayacaktır.

8. Yüklenicinin Personeli

a. Yüklenici hizmetin sağlanması için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır.


b. Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından Yüklenici sorumludur.

9. Alt Yüklenicilere Ait Bilgi ve Sorumluluklar

Yüklenici’nin hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını sağlamak için, kendi gözetim ve denetimi altında çalışacak alt yükleniciler kullanmasına izin verilecektir. Ancak üstlenilen işi hiç bir şekilde bir başka kişiye devredemez. Yüklenici hizmetin, standartlara uygun bir alt yüklenici tarafından verilmesinden sorumlu olacaktır. Yüklenici Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Alt yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Yüklenici, İş Sahibine tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve (nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin) Hizmetlerin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır.

10. İş Kazalarından Sorumluluk

İşbu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile Yükleniciye aittir. Zira sözleşmeye konu iş hiçbir şekilde İş Sahibinin kendi ihtisası ve devamlı yaptığı iş olmaması nedeni ile oluşabilecek kazaları ve alınabilecek tedbirlerin tamamı Yüklenici tarafından alınır ve uygulanır. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler yüklenici tarafından verilir. İş Sahibi’nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

11. Sözleşmenin Devri

Tarafların yazılı muvafakati alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı takdirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

12. Vergi ve Diğer Giderler

a. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve iş kıyafeti gibi bütün giderler Yüklenici tarafından ödenecek olup sözleşme bedeline dahildir. Yüklenicinin teklif aşamasında, tüm bu giderleri öngördüğü ve bu maliyetleri de ücretin içinde mütalaa ettiği kabul edilir.


b. Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV’ye ilişkin düzenlemeye sözleşmenin 5’inci maddesinde Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler İş Sahibi’ne aittir.

13. Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartlar

Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, taraflarca bildirim yapılmak şartıyla sözleşmede yer alan süre belirtilmiş/takvime bağlanmış işler için süre uzatımına gidilebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususların işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.

 

a. İş Sahibi’nin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.

 

b. İş Sahibi’nin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.

 

c. İş Sahibi tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması.

 

ç. Mücbir Sebepler;

 

1) Kısmi veya Genel Seferberlik ilan edilmesi.

 

2) Kanuni grev, bulaşıcı hastalık ve işte gerileme yaratan yağmur, fırtına, deprem, su baskını, yangın, heyelan gibi doğal afetlerin meydana gelmesi.

 

3) Yukarıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep veya olağanüstü hal sayılabilmesi için, bu hallerin, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir.


4) Hizmetin daimi ya da geçici olarak yerine getirilmemesi sebebiyle çalışılamayan günler işin hesabında hiçbir surette nazara alınmaz. Bu halde tarafların birlikte yapacağı değerlendirme sonucunda işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre kararlaştırılan süre uzatılır ve yükleniciye ek süre verilir.

14. Kusurdan Doğan Sorumluluk

a. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan süreçler seçmesi, vermesi veya kullanması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

 

b. Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle Yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 475’inci maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.


c. Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, İş Sahibi’nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple İş Sahibi’ne yüklenebilecek olursa İş Sahibi, Türk Borçlar Kanunu’nun 475’inci maddesinden doğan hakları kullanamaz.

15. Garanti

Yüklenici sözleşme kapsamında verilecek Hizmetlerin ve varsa Proje Çıktılarının;

 

a. Sözleşme ve eklerine uygunluğunu,

 

b. Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanabilir tüm mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İş Sahibi tarafından yükleniciye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu,

 

c. Varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir kusur bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak hizmetler için de geçerlidir.


ç. Yüklenici verilen hizmet ya da yapılan işin yukarıda sayılan şartlara uygun kalacağını sözleşme süresi içinde kalmak kaydıyla garanti eder. Bu garanti 3’üncü taraf servis sağlayıcılarının kendi sözleşmelerinde yapacakları değişiklikler ya da Türkiye Cumhuriyeti yasaları tarafından 3’üncü taraf servis sağlayıcıları üzerinde yapılacak kısıtlama ve/veya yasaklamaları kapsamamaktadır.

16. Fikri ve Sınai Haklar

a. Hizmetin verilmesi kapsamında, çalışmaların meydana getirdikeri Eserlerin manevi ve mali hakları 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca İş Sahibine aittir.


b. Hizmetin verilmesi sırasında çalışanların yapacakları buluşlara 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kararname hükümleri uygulanır.

17. Gizlilik

a. İşbu maddenin amacı bakımından;

 

1) “Bilgi Açıklayan Taraf”; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır;

 

2) “Bilgi Alan taraf”; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

 

b. Bilgi Alan taraf, işbu sözleşme kapsamında veya işbu sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır;

 

1) Sadece bu şekilde personeline ve işbu sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;

 

2) Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını,

 

c. Yüklenici, Yüklenici’nin Ekibinin tüm üyelerinin veya profesyonel müşavir ve danışmanların, Yüklenici’nin İşbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.

 

ç. İşbu maddenin b. ve c. fıkraları aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir;

 

1) (İşbu Madde’nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hale gelen;

 

2) Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;

 

3) Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;

 

4) Bilgi Alan tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.

 

d. Tarafların İşbu Madde’ye uymaması halinde, taraflar İşbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.


e. İşbu Madde’nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, İşbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliliğini korur.

18. Fesih

a. Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu’nun 482 ve 486’ncı maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

 

b. İş Sahibi, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.

 

c. Eserin tamamlanması, İş Sahibi ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasından İş Sahibi kusurlu ise, Yüklenici’nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.

 

ç. Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumun 15 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.


d. Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilmez.

19. Anlaşmazlıkların Çözümü

Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek tüm anlaşmazlıkların çözümünde Türk Cumhuriyeti Hukuk Mevzuatının uygulanacağını, Eskişehir Mahkemelerinin ve Eskişehir İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul eder.

20. Yürürlük

İşbu sözleşme her iki tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken fesh edilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

 

İşbu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınacak 2 (iki) nüsha olmak üzere … tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

bottom of page